نوار راهبری


فرم ثبت

نام و نام خانوادگی فرد شکایت کننده :
تاریخ شکایت :
شیفت :
میزان تحصیلات :
جنسیت :
شغل :
نام و نام خانوادگی بیمار :
سن :
نسبت با بیمار :
بخش یا واحد مورد شکایت :
تلفن ثابت / تلفن همراه :
نام فرد مورد شکایت :
سمت :
موضوع شکایت :
شرح شکایت :
توصیه شما جهت حل مشکل چیست ؟
کسانی که از شما شکایت می کنند کسانی هستند که بخشی از وقت و انرژی خود را به شما و سیستم شما اختصاص داده اند و اگر قرار باشد کسی یا کسانی بیشتر از شما خدمات بگیرند همین اشخاص هستند.