نوار راهبری


فرم ثبت

تاریخ ثبت پیشنهاد :
بخش / واحد :
مشخصات پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی :
شغل :
میزان تحصیلات :
شماره تلفن ثابت / همراه :
نوع رابطه با بیمارستان :
شرح پیشنهاد :